Algemene voorwaarden coaching en retreats | Brainhacks, intermittent living en orthomoleculaire therapie Zwolle | Afswitchen

Algemene voorwaarden

1:
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2:
De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite of training plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Afswitchen het recht de reservering te laten vervallen.

3:
Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

4:
Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5:
Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6:
Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7:
Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte coaching of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Afswitchen zijn doorgegeven.

8:
Afswitchen heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Afswitchen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding van aangeschaft materiaal of een geboekte vlucht.

9:
Afswitchen heeft het recht de inhoud van de retraite aan te passen a.d.h.v. de deelnemers. 

10:
Afswitchen heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

Aansprakelijkheid

1:
Afswitchen zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites en de trainingen.

2:
Deelname aan een training of retraite is geheel op eigen risico. 

Afswitchen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3:
Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Afswitchen. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimer

1:
De activiteiten en coaching zoals wij die aanbieden in de retraites, coaching programma’s en online blogs  zijn bedoeld als informatief en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2:
Meldt voorafgaande aan de retreat altijd aan de coaches als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3.
Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

Wijziging in de programmering

1:
Afswitchen heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, event of coaching programma, bijvoorbeeld wanneer een coach wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. 

Afswitchen zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

Huisregels

1:
Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

2:
Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Afswitchen is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3:
Afswitchen heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4:
Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Afswitchen niet opvolgen, kunnen uit de training of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5:
Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de training of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Afswitchen.

6:
Bij deelname aan een retreat of coaching geef je Afswitchen toestemming om beeldmateriaal te maken en te gebruiken op de social media platformen. Uiteraard ben je vrij om aan te geven dat je dit niet wilt, wij zullen hier dan gehoor aan geven. 

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op

Nog even formeel

Je kan Afswitchen vinden bij de KvK onder de naam Den Hollander Sport onder het nummer 62432168.

Als je gewoon wilt mailen, dan doe je dat naar info@afswitchen.nl en als je me wilt bellen of wilt appen, dan kan dat naar +31613099106

GRATIS webinar

Vraag Jouw Gratis Consult Aan

Zit je met een vraag en wil je hier bij geholpen worden, vraag dan hieronder jouw gratis consult aan.

0 Shares
Share
Tweet
Share
WhatsApp